uppgift: känslor på bild

(Uppgift av Markus Porsklev)


bakgrund & syfte

Hur fångas känslor på bild? En av de största utmaningarna som vi möter som fotografer är förmågan att fånga känslor i våra bilder. En av svårigheterna är att fånga en känsla i en persons ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det gäller framför allt att hitta rätt ögonblick när känslan finns, och att få detta att sammanfalla med att du som fotograf har kameran beredd är inte alldeles lätt. En annan väg att gå är att låta modellen "spela" en känsla, och då ligger utmaningen istället i att få känslan att kännas genuin och äkta och inte överdriven. MEN, det finns fler sätt att fånga känslor på bild; Stämningen i en bild kan också ge en känsla, du måste inte alltid utgå från att känslan sitter i modellens ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Ett speciellt ljus, en särskild bakrund eller andra saker som du tar med i din bildkomposition kan också förmedla känslor i dina bilder. I den här uppgiften får du chansen att öva dig i att fånga olika typer av känslor på bild.

kursmål

4. Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.

5. Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler. Förmåga att använda områdets begrepp.

centralt innehåll

Foto 1:

  • Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition, ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett budskap kan omsättas i fotografisk bild.

Foto 2:

  • Omsättning av känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom till exempel konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärt berättande.

uppgift

Denna uppgift består av tre delar. A-delen "ansiktsuttryck" gör du första passet före rasten och B-delen "kroppsspråk" efter rasten. Veckan efter gör du C-delen "stämning i komposition/miljö".

Du väljer ut 3 bilder till varje deluppgift och redigerar dem med hjälp av photoshop. Fokus i redigeringen ska ligga på att framhäva känslorna och stämningen i bilderna utan att överdriva.


a) ansiktsuttryck

Du ska fånga minst 3 olika känslor i en modells ansiktsuttryck. Du kan antingen arrangera bilden och låta modellen "spela" känslan, eller försöka fånga äkta känslouttryck i ögonblicket.

Självklart fotar du många fler bilder, och inför redigeringen väljer du ut tre bra bilder med olika känslor. Och lika självklart ska bilden vara bra, tekniskt och estetiskt.

b) kroppsspråk

Du ska fånga minst 3 olika känslouttryck som visas genom modellens kroppsspråk. Arrangera, eller försök hitta genuina känslouttryck.

Självklart fotar du många fler bilder, och inför redigeringen väljer du ut tre bra bilder med olika budskap. Och lika självklart ska bilden vara bra, tekniskt och estetiskt.

c) stämning i miljö/komposition

Du ska fånga minst 3 olika stämningar genom att fotografera i olika miljöer. Här är komposition och val av plats viktigt! Det är inte ett måste att ha med en modell i bild på den här uppgiften.

Självklart fotar du många fler bilder, och inför redigeringen väljer du ut tre bra bilder med olika stämning. Och lika självklart ska bilden vara bra, tekniskt och estetiskt.


fotoblogg

Publicera bilderna på din fotoblogg och skriv kommentarer till varje enskild bild. Berätta om bilden och arbetet med att skapa den. Lägg särskild vikt på det som anges i rubriken till respektive deluppgift.

inlägg i fotobloggen

Längsta sida på bilderna till fotobloggen ska vara 1024 pixlar och sparas i JPEG. Bilderna namnges med ditt namn följt av understreck och önskad text, exempel linnea_stilleben.jpg. Du får inte använda å, ä, ö, mellanslag eller konstiga tecken i filnamnet!

  1. Skapa ett nytt inlägg
  2. Skriv uppgiftens namn som rubrik, till exempel 14 Stilleben
  3. Välj aktuell uppgift som "Kategori"
  4. Skriv ditt namn under "Etiketter"
  5. Lägg in bilderna i inlägget
  6. Skriv texten
  7. Välj den bild du vill ska synas på startsidan vid "Ange utvald bild"
  8. Publicera/Uppdatera

 


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Bedömningskriterierna som gäller respektive kurs hittar du under 'om kursen'. Här nedan hittar du en ungefärlig sammanställning. Skillnader mellan fotokurserna ser du inte här, utan se detta som en "mellan-tummen-och-pekfingret-ungefär-typ-matris". Den kan ge dig en uppfattning uppfattning om vad som krävs för olika nivåer.

  e c a
teknik & arbete Du använder med visst handlag delar av den tekniska utrustningen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Du använder med gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Du använder med mycket gott handlag den tekniska utrustningen. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. När du samråder med handledare bedömer du med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

bildens kvalitet Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet. Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet. Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
estetik & budskap Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma de efterfrågade effekterna. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt uttryck. Du använder med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma de efterfrågade effekterna. Innehåll och form binds på ett tillfredsställande sätt samman till ett enhetligt [och personligt] uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen. Du använder med säkerhet och variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma de efterfrågade effekterna. Innehåll och form binds på ett gott sätt samman till ett enhetligt och personligt uttryck. I arbetet experimenterar du med de estetiska uttrycksmedlen.
fotobloggen Du redogör översiktligt för bilden och arbetet med att skapa den. Du motiverar översiktlig de val som har gjorts för att uppnå den efterfrågade effekten och kvaliteten. Du diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar och budskap. Du redogör utförligt för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå den efterfrågade effekten och kvaliteten. Du diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar och budskap. Du redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för de möjligheter utrustningen ger. Du motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå den efterfrågade effekten och kvaliteten. Du diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar och budskap.