om kursen webbutveckling 1


Skolverkets beskrivning av och krav på kursen beskrivs på deras hemsida. En del av innehållet hittar du även nedan. Ta en titt då och då så du ser vad som krävs för de olika betygsstegen.

kunskapskrav

Några ord är gulmarkerade. Det är för att du lättare ska hitta aktuell rad när du vill kontrollera bedömningskriterierna för ett visst område. De fetstilta orden visar skillnader mellan olika nivåer.

E C A
1. Kunskaper om webbens historia, betydelse och funktionalitet.
Eleven beskriver översiktligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven beskriver utförligt webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. Eleven beskriver utförligt och nyanserat webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på.

2. Förmåga att planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera utvecklingsprojekt för webbplatser samt applikationer som bygger på klientbaserade webbtekniker.
3. Kunskaper om de tekniker som används för att bygga webbplatser och webbapplikationer.
6. Förmåga att bygga webbplatser och webbapplikationer enligt standarder och riktlinjer för god praxis samt med god tillgänglighet.

Eleven använder med visst handlag webbpubliceringssystem och redogör översiktligt för dess funktionalitet. Eleven använder med gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt för dess funktionalitet. Eleven använder med mycket gott handlag webbpubliceringssystem och redogör utförligt och nyanserat för dess funktionalitet.
Eleven upprättar en enkel projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt i samråd med handledare. Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare. Eleven upprättar en genomarbetad projektplan för en tänkt produkt och reviderar den vid behov. Eleven utvecklar utifrån planen en produkt efter samråd med handledare.
I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och omfattar någon av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I arbetet utvecklar eleven kod som med tillfredsställande resultat följer standarder och som omfattar några av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven enkla skript. I arbetet utvecklar eleven kod som med gott resultat följer standarder och som omfattar flera av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. I produkten infogar eleven diskreta domskript.
Eleven bearbetar också med viss säkerhet enkel text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten. Eleven bearbetar med viss säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media, så att de blir anpassas till produkten. Eleven bearbetar med säkerhet och via flera moment text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med begränsade tester. Eleven testar produkten i någon webbläsare. Eleven testar också produkten på någon plattform och vidtar begränsade åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler.

Produkten är av tillfredsställandekvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med automatiserade tester. Eleven testar produkten i några webbläsare. Eleven testar också produkten på några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler.

Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med omfattande automatiserade och manuella tester. Eleven testar produkten i flera webbläsare. Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter, vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida.
Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet. Dessutom bygger eleven en webbplats som med tillfredsställande resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med några automatiserade tester. Dessutom bygger eleven en webbplats som med gott resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet och kontrollerar detta med automatiserade tester och simuleringar.
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat och utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området samt förmåga att göra etiska överväganden och reflektera över integritetsfrågor.
8. Kunskaper om säkerhet och förmåga att identifiera och motarbeta attacker.

Eleven redogör översiktligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör utförligt för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.
Eleven redogör översiktligt för relevanta säkerhetslösning samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. Eleven för dessutom enkla resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven redogör utförligt för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. Eleven för dessutom välgrundade resonemang om andra webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven beskrier även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet. Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord eller annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt. Eleven för dessutom välgrundade och nyanserade resonemang om andra webbrelaterade frågor om etik och integritet. Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell.
9. Förmåga att använda terminologi inom området.
Eleven använder med viss säkerhet enkel terminologi inom området. Eleven använder med viss säkerhet terminologi inom området. Eleven använder med säkerhet terminologi inom området.

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

ämne webbutveckling

Ämnet webbutveckling behandlar de tekniker som används för att presentera och bearbeta information i webbläsaren samt utifrån dessa tekniker skapa och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser eller webbapplikationer.


ämnets syfte

Ämnet webbutveckling ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att skapa produkter med hjälp av olika webbtekniker. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika webbteknikers konstruktion och funktionalitet samt kunskaper om samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla produkter som följer standarder, riktlinjer för god praxis, användbarhet och tillgänglighet även för användare med funktionsnedsättning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om relevanta lagar och andra bestämmelser samt förmåga att göra webbrelaterade etiska överväganden.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i att använda verktyg för att producera och kontrollera den kod på en webbplats som exekveras av webbklienten.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om projekt som arbetsmetod och tillfälle till arbete i projektform.


centralt innehåll

 • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
 • Publikation av webbplatser med och utan webbpubliceringssystem.
 • Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för HTML och CSS samt orientering om Ecmaskript och dokumentobjektsmodellen (DOM).
 • Teckenkodning, begrepp, standarder och handhavande.
 • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
 • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Säkerhet och sätt att identifiera hot och sårbarheter samt hur attacker kan motverkas genom effektiva åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Terminologi inom området webbutveckling.