uppgift: färganalys 12 årstider


bakgrund & syfte

Det är vanligt att man använder sig av 12 eller 16 olika färgkartor när man gör färganalys. Även om du kanske, liksom jag, föredrar personliga färgkartor är det viktigt att du som stylist är väl förtrogen med de färdiga färgkartorna. Det är mycket troligt att du kommer att möta kunder som använder begrepp som "vinter", "dark autumn" eller "klar vår". Du ska ha en god kännedom om vad det innebär. Enklaste sättet att lära sig det är att prova använda dem.

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

centralt innehåll

  • Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas.
  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.

läroboken

uppgift

Du ska göra färganalys på en klasskompis genom att drapera med tyger och förklara för klasskompisen vad du ser. Följ instruktionerna i läroboken.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven genomför färganalyser med visst handlag och provar olika angreppsätt. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.

c

Eleven genomför färganalyser med gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.

a

Eleven genomför färganalyser med mycket gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder sig elevern av såväl etablerade tillvägagångssätt som nya, kreativa lösningar för att hjälpa kunderna. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.


e

Eleven använder med viss säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg påverkar. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han använder färgerna.

c

Eleven använder med viss säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg påverkar. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han använder färgerna.

a

Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg påverkar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han använder färgerna.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.