uppgift: proportioner


bakgrund & syfte

Vi är alla olika, vilket är fantastiskt! Likafullt finns det utseendeideal som och som stylist ingår det i ditt yrke att hjälpa dina klienter att framhäva tillgångar och försöka minska uppmärksamheten till sådant de är mindre nöjda med. Det ska du lära dig mer om med genom denna uppgift.

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

6. Förmåga att använda relevanta begrepp.

centralt innehåll

  • Grundläggande färg- och formlära
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material
  • Relevanta begrepp

läroboken

uppgift

Arbeta i par eller små grupper. En i taget får vara kund och så gör ni en analys där ni identifierar proportioner ni vill korrigera visuellt och ger "kunden" råd om vad som blir särskilt bra och vad man bör undvika. Ge även kunden råd om vad hen gärna får framhäva, till exempel en vacker hals eller vacktra ben.

Som extauppgift kan ni, om ni hinner, utgå från bilder från tidningar eller internet och diskutera proportioner och stilråd för personerna på bilderna.

redovisning

Efteråt samtalar vi om era tankar och lärdomar från övningen.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven identifierar figurproblem och särskilt vackra partier och ger "kunden" råd om hur hen kan klä sig utifrån detta. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.

c

Med gott handlag identifierar kunden figurproblem och särskilt vackra partier och ger "kunden" på lämpligt sätt råd om hur hen kan klä sig utifrån detta. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare enkla problem som uppstår.

a

Med mycket gott handlag identifierar kunden figurproblem och särskilt vackra partier och ger "kunden" på lämpligt sätt kreativa råd om hur hen kan klä sig utifrån detta. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare enkla problem som uppstår.


e

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.

c

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.

a

Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.


e

Eleven förklarar översiktligt hur kunden kan använda råden i praktiken.

c

Eleven förklarar utförligt hur kunden kan använda råden i praktiken.

a

Eleven förklarar utförligt och nyanserathur kunden kan använda råden i praktiken.


e

I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

c

I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

a

I värderingen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.