uppgift: klädtips för olika kroppsformer


bakgrund & syfte

Olika kroppsformer klär i olika klädmodeller. Som stylist måste du kunna hjälpa kunderna att hitta lämpliga kläder för den aktuella kroppsformen.

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

4. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

5. Förmåga att värdera formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.

6. Förmåga att använda relevanta begrepp.

7. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning.

centralt innehåll

  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.
  • Grundläggande värdering av formgivning i relation till intentioner.
  • Relevanta begrepp.
  • Traditionell och samtida formgivning.

uppgift

Din uppgift är att göra en större artikel (flera sidor) med klädtips för olika kroppsformer. Atikeln är tänkt att publicera i en veckotidning om mode.

  • Berätta om kroppsformerna och vad man ska tänka på. De kroppsformer du ska ta upp är kilformad, konformad, mjuk, späd, timglasformad och kurvig.
  • Ge exempel ur aktuellt mode på sådant som passar de olika kroppsformerna. Kläderna ska finnas att köpa nu i kataloger eller butikskedjor.
  • Lägg stor omsorg både på innehåll och estetik.

Arbeta i lämplig programvara (typ InDesign eller Publisher om du har, annars tar du vad du har) och exportera filen som pdf när du är färdig.

Läs bedömnningsmatrisen innan du börjar arbeta med uppgiften så du får med allt som bedöms!

inlämning och redovisning

Namnge filen exakt efter denna mall (men naturligtvis med ditt namn utbytt) för att uppgiften ska sorteras rätt i min dator: Förnamn Efternamn_klädtips.pdf.

Vid slutet av dagen redovisar ni resultat för varandra och berättar hur ni har tänkt. Redogör för hur du har tänkt kring urval och presentation. Berätta vad kläderna gör för den aktuella kroppsformen och hur du tänkt utifrån mode.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven gör en artikel med förslag på kläder som passar olika kroppsformer. Artikeln skulle fungera i en veckotidning. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.

c

Eleven gör en artikel med väl valda förslag på kläder som passar olika kroppsformer. Artikeln skulle fungera väl i en veckotidning. Eleven experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.

a

Eleven gör en mycket välgjord artikel, såväl när det gäller val av kläder som den estetiska formgivningen. Eleven experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder sig elevern av såväl etablerade tillvägagångssätt som nya, kreativa lösningar för att hjälpa kunderna. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.


e

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att framhäva de olika kroppsformerna på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.

c

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att framhäva de olika kroppsformerna på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.

a

Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att framhäva de olika kroppsformerna på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.


e

Om artikeln publiceras skulle eleven nå fram till sina läsare och redogör översiktligt i sin artikel för varför de föreslagna plaggen fungerar och hur kunden ska använda dem i praktiken.

c

Om artikeln publiceras skulle eleven nå fram till sina läsare och redogör utförligt i sin artikel för varför de föreslagna plaggen fungerar och hur kunden ska använda dem i praktiken.

a

Om artikeln publiceras skulle eleven nå fram till sina läsare och redogör utförligt och nyanserat i sin artikel för varför de föreslagna plaggen fungerar och hur kunden ska använda dem i praktiken.


e

Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess.

(Formgivning kan innebära att skapa en färgkarta, ge stilråd i bild och text eller skriva och illustrera en artikel i ämnet, men det handlar också om att hjälpa kunden hitta färger och former som passar.)

c

Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess.

a

Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess samt ger förslag på hur den egna arbetsprocessen kan förbättras.


e

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.

c

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp.

a

Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp.


e

Eleven diskuterar översiktligt hur de föreslagna plaggen passar in i dagens mode.

c

Eleven diskuterar utförligt hur de föreslagna plaggen passar in i dagens mode.

a

Eleven diskuterar utförligt och nyanserathur de föreslagna plaggen passar in i dagens mode.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.