uppgift: modehistoria


bakgrund & syfte

Trender kommer och går. Ett nytt mode baserar ofta på ett gammalt med vissa förändringar. Termer ur modehistorian används för att beskriva även plagg vi ser idag. För att förstå nutiden måste man ha koll på historian.

kursmål

  1. Förmåga att använda relevanta begrepp
  2. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning

centralt innehåll

  • Traditionell och samtida formgivning

läroboken

Detta moment tas inte upp i läroboken. Istället kommer vi att se filmer samt göra resarch på internet.

uppgift

Du ska under kursens gång göra ett häfte, powerpoint eller ett antal affischer om modets historia. Väljer du häfte eller powerpoint bygger du på den varje lektion. Väljer du affischer gör du en affisch per lektionstillfälle.

Vilken period du ska arbeta med vilken lektion framgår av dagboken.

inlämning & redovisning

Hur du lämnar in beror på hur du valt att göra uppgiften. Lämnar du in en fil namnger du den Ditt Namn_modehistoria.pdf. Gör du en affisch per period lägger du till vilken period det gäller.

Ni kommer att få redovisa era modehistoriska presentationer vid tillfälle.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven använder med viss säkerhet termer ur modehistorien och diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning.

c

Eleven använder med viss säkerhet termer ur modehistorien och diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning.

a

Eleven använder med säkerhet termer ur modehistorien och diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida formgivning.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.