uppgift: drapering


bakgrund & syfte

Du ska få börja prova på en första färganalys.

kursmål

1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.

3. Kunskaper om färg, form och funktion.

centralt innehåll

  • Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas.
  • Grundläggande färg- och formlära.
  • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.

läroboken

Du får inga specifika sidor du måste läsa denna gång, utan läs/repetera efter behov.

uppgift

Du ska göra färganalys på en klasskompis genom att drapera med tyger och förklara för klasskompisen vad du ser.


bedömningsmatris

Du kommer inte att få enskilt betyg på denna uppgift, utan den ingår i helhetsbedömningen för kursen. Läs ändå igenom bedömningsmatrisen för att få en uppfattning om kraven för olika nivåer.


e

Eleven genomför färganalyser med visst handlag och provar olika angreppsätt. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.

c

Eleven genomför färganalyser med gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.

a

Eleven genomför färganalyser med mycket gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder sig elevern av såväl etablerade tillvägagångssätt som nya, kreativa lösningar för att hjälpa kunderna. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.


e

Eleven använder med viss säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg påverkar. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han använder färgerna.

c

Eleven använder med viss säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg påverkar. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han använder färgerna.

a

Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg påverkar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han använder färgerna.