bedömning


ett försök att tolka kriterierna

Bedömningskriterierna finns i sin ursprungliga utformning under om kursen. Denna kurs kan läsas med olika innehåll, så här är ett försök att anpassa dem utifrån inriktningen färg- och stilanalys som ni stylister läser.

Målen, det centrala innehållet och bedömningskriterierna går i varandra, omlott, så bedömningskriterier under vissa mål kan ibland användas för att bedöma andra. Man måste se det hela som en helhet. Att jag valt att sortera upp mål, centralt innehåll och kriterier är för att lättare kunna tolka kriterierna utifrån kursens innehåll, färg- & stilanalys.

För betygen D och B finns inga kriterier. D får man om kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. B får man om kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Markerade områden ska betonas särskilt enligt ämnesplanen.

Det kommer att vara mycket sparsamt med betyg på enskild momentent under kursen. Anledningen är att ett moment sällan prövar tillräckligt stor del av målen för att ett relevant betyg ska kunna sättas. Trots det får ni bedömningsmatriser till uppgifterna att använda för att bilda er en uppfattning om vad som krävs för respektive nivå.

Det finns en motsägelse i det här med momentbetyg eller inte. Det är svårt att sätta relevanta betyg på enskilda moment, och därmed kan momentbetygen visa sig missvisande i slutändan. Samtidigt är det viktigt att veta var man ligger och vad man behöver lära sig för att nå sina mål. Du kommer därför att få tillfällen att bilda dig en uppfattning om läget.


mål

 1. Förmåga att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika material.
 2. Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg samt färdigheter i att använda verktyg, bearbetningsmetoder och produktionsformer.

centralt innehåll

 • Grundläggande hantverksmässigt arbete i ett eller flera valda material. Exempel på material kan vara trä, tyg eller glas.
 • Enkla bearbetningsmetoder, användningsområden och verktyg.

e

Eleven genomför färg- och stilanalyser med visst handlag och provar olika angreppsätt. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.

c

Eleven genomför färg- och stilanalyser med gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.

a

Eleven genomför färg- och stilanalyser med mycket gott handlag och experimenterar på för yrket lämpliga sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder sig elevern av såväl etablerade tillvägagångssätt som nya, kreativa lösningar för att hjälpa kunderna. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.


mål

 1. Kunskaper om färg, form och funktion.

centralt innehåll

 • Det valda materialets egenskaper.
 • Grundläggande färg- och formlära.

e

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.

c

Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.

a

Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att framhäva kunden på ett fördelalaktigt sätt och dämpa mindre önskade drag. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg och form påverkar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han har utnyttjat färg, form och materialens egenskaper i sin formgivning.


mål

 1. Förmåga att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.

centralt innehåll

 • Introduktion i formgivningsprocessen och formgivningens grundläggande uttrycksmöjligheter, till exempel färg, form och material.

e

Eleven visar upp sitt arbete för klassen och redogör översiktligt för arbetsgången. I möten med kund förklarar eleven resultaten översiktligt för kunden och förklarar hur kunden ska använda råden (färgkarta, stilråd etc) i praktiken.

c

Eleven visar upp sitt arbete för klassen och redogör utförligt för arbetsgången. I möten med kund förklarar eleven resultaten utförligt för kunden och förklarar hur kunden ska använda råden (färgkarta, stilråd etc) i praktiken.

a

Eleven visar upp sitt arbete för klassen och redogör utförligt och nyanserat för arbetsgången. I möten med kund förklarar eleven resultaten utförligt och nyanseratför kunden och förklarar hur kunden ska använda råden (färgkarta, stilråd etc) i praktiken.


mål

 1. Förmåga att värdera formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.

centralt innehåll

 • Grundläggande värdering av formgivning i relation till intentioner.

e

Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess.

(Formgivning kan innebära att skapa en färgkarta, ge stilråd i bild och text eller skriva och illustrera en artikel i ämnet, men det handlar också om att hjälpa kunden hitta färger och former som passar.)

c

Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess.

a

Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess samt ger förslag på hur den egna arbetsprocessen kan förbättras.


mål

 1. Förmåga att använda relevanta begrepp

centralt innehåll

 • Relevanta begrepp.

e

I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

c

I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

a

I värderingen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.


mål

 1. Förmåga att analysera och tolka traditionell och samtida formgivning.

centralt innehåll

 • Traditionell och samtida formgivning.

e

Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.

c

Eleven diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.

a

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.


mål

 1. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt miljöpåverkan inom formgivningsområdet.

centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
 • Säkerhet och arbetsmiljö för maskiner och verktyg samt materials miljöpåverkan.

e

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.

c

Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.

a

Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för området. Dessutom använder eleven redskap och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. Eleven tänker på sin arbetsställning.


e

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

c

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

a

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.